Definicje wskaźników

Znajomość spontaniczna stacji jest równa liczbie osób, które spontanicznie, bez odczytywania nazw stacji radiowych zadeklarowały znajomość stacji.

Znajomość wspomagana stacji jest równa liczbie osób, które wymieniły stację jako znaną (spontanicznie lub po wysłuchaniu odczytywanych przez ankietera nazw stacji radiowych).

Zasięg tygodniowy stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały stacji przynajmniej raz w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad.

Zasięg dzienny stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały stacji przynajmniej przez kwadrans w dniu poprzedzającym badanie.

Zasięg w kwadransach stacji jest równy liczbie osób, którzy przynajmniej raz słuchały stacji w dniu poprzedzającym wywiad, w co najmniej jednym z wybranych kwadransów.

Udział w czasie słuchania stacji jest równy odsetkowi całkowitego czasu słuchania danej stacji w stosunku do całkowitego czasu słuchania wszystkich badanych stacji i określa, jaki procent czasu poświęconego na słuchanie radia ogółem, przypada na daną stację. Udział w czasie słuchania może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Średni czas słuchania jest równy średniemu czasowi słuchania stacji przypadającemu na słuchacza. Średni czas słuchania może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu. Czas słuchania jest podany w minutach.Jeśli respondent słuchał w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji.

Audytorium średniego kwadransa (AQH) dla stacji jest równe sumie zasięgów stacji w kwadransach zawierających się w zdefiniowanym odcinku czasu, podzielonej przez liczbę kwadransów zawierających się w tym odcinku czasu. AQH może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Wskażniki w module planu

AQH jest to audytorium średniego kwadransa obliczone w zdefiniowanych przedziałach czasu.

GRP (ang. gross rating point) jest równy sumie odsetków słuchalności wszystkich emisji (procentowa liczba kontaktów z kampanią).

Frequency jest równe średniej liczbie kontaktów z kampanią przypadająca na osobę, która miała co najmniej jeden kontakt z kampanią.

CPP (ang. cost per point) jest to koszt brutto wszystkich emisji podzielony przez wartość GRP.

CPT (ang. cost per thousand) jest to koszt brutto wszystkich emisji podzielony przez liczbę kontaktów z kampanią wyrażoną w tysiącach osób.

Zasięg (%) jest równy liczbie osób, które miały co najmniej jeden kontakt z kampanią, wyrażona jako procent grupy celowej.

OTH n+ (ang. opportunity to hear) jest to rozkład liczb lub odsetków osób, które miały określoną liczbę (conajmniej n) kontaktów z kampanią.

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR