Definicje wskaźników

Logo Radio Track

Znajomość spontaniczna stacji jest równa liczbie osób, które spontanicznie, bez odczytywania nazw stacji radiowych zadeklarowały znajomość stacji.

Znajomość spontaniczna grupy stacji jest równa liczbie osób, które spontanicznie, bez odczytywania nazw stacji radiowych zadeklarowały znajomość przynajmniej jednej stacji z grupy.

Znajomość wspomagana stacji jest równa liczbie osób, które wymieniły stację jako znaną (spontanicznie lub po wysłuchaniu odczytywanych przez ankietera nazw stacji radiowych).


Znajomość wspomagana grupy stacji jest równa liczbie osób, które wymieniły jako znaną przynajmniej jedną stację z grupy (spontanicznie lub po wysłuchaniu odczytywanych przez ankietera nazw stacji radiowych).

Zasięg tygodniowy stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały stacji przynajmniej raz w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad.

Zasięg tygodniowy grupy stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały przynajmniej jednej stacji z grupy, co najmniej raz w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad.

Zasięg dzienny stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały stacji przynajmniej przez kwadrans w dniu poprzedzającym wywiad.

Zasięg dzienny grupy stacji jest równy liczbie osób, które zadeklarowały, że słuchały przynajmniej jednej stacji z grupy, co najmniej przez kwadrans w dniu poprzedzającym wywiad.

Zasięg w kwadransach stacji jest równy liczbie respondentów, którzy przynajmniej raz słuchali stacji w dniu poprzedzającym wywiad, w co najmniej jednym z wybranych kwadransów.


Zasięg w kwadransach grupy stacji jest równy liczbie respondentów, którzy przynajmniej raz słuchali przynajmniej jednej stacji z grupy w dniu poprzedzającym wywiad, w co najmniej jednym z wybranych kwadransów.

Udział w czasie słuchania stacji jest równy odsetkowi całkowitego czasu słuchania stacji w stosunku do całkowitego czasu słuchania wszystkich badanych stacji i określa, jaki procent czasu poświęconego na słuchanie radia ogółem, przypada na daną stację.

Udział w czasie słuchania może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Udział w czasie słuchania grupy stacji jest równy odsetkowi całkowitego czasu słuchania wszystkich stacji z grupy w stosunku do całkowitego czasu słuchania wszystkich badanych stacji i określa, jaki procent czasu poświęconego na słuchanie radia ogółem, przypada na stacje z grupy.

Średni czas słuchania jest równy średniemu czasowi słuchania stacji przypadającemu na słuchacza. Średni czas słuchania może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu. Czas słuchania jest podany w minutach.
Jeśli respondent słuchał w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji.

Średni czas słuchania grupy stacji jest równy średniemu czasowi słuchania wszystkich stacji z grupy przypadającemu na słuchacza, który słuchał przynajmniej jednej stacji z grupy.

Audytorium średniego kwadransa (AQH) dla stacji jest równe sumie zasięgów stacji w kwadransach zawierających się w zdefiniowanym odcinku czasu, podzielonej przez liczbę kwadransów zawierających się w tym odcinku czasu. AQH może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Audytorium średniego kwadransa (AQH) dla grupy stacji jest równe sumie zasięgów grupy stacji w kwadransach zawierających się w zdefiniowanym odcinku czasu, podzielonej przez liczbę kwadransów zawierających się w tym odcinku czasu.

Logo Radio Track

Wskażniki w module planu

AQH jest to audytorium średniego kwadransa obliczone w zdefiniowanych przedziałach czasu.

GRP (ang. gross rating point) jest równy sumie odsetków słuchalności wszystkich emisji (procentowa liczba kontaktów z kampanią).

Frequency jest równe średniej liczbie kontaktów z kampanią przypadająca na osobę, która miała co najmniej jeden kontakt z kampanią.

CPP (ang. cost per point) jest to koszt brutto wszystkich emisji podzielony przez wartość GRP.

CPT (ang. cost per thousand) jest to koszt brutto wszystkich emisji podzielony przez liczbę kontaktów z kampanią wyrażoną w tysiącach osób.

Zasięg (%) jest równy liczbie osób, które miały co najmniej jeden kontakt z kampanią, wyrażona jako procent grupy celowej.

OTH n+ (ang. opportunity to hear) jest to rozkład liczb lub odsetków osób, które miały określoną liczbę (conajmniej n) kontaktów z kampanią.

Kontakt

Anna Romaniuk
Client Director
Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR