Opis badania RT

Radio Track

Struktura próby

Próba badania Radio Track składa się z dwóch części: pierwsza – stanowiąca mniej więcej połowę obejmuje całą populację ludności Polski w wieku 15-75; druga zaś obejmuje mieszkańców miast i aglomeracji zdefiniowanych jako nadreprezentacje. Nadreprezentowane są miasta liczące co najmniej 100 tysięcy mieszkańców. Struktura próby ogólnopolskiej bazuje na danych GUS dotyczących demografii Polski najbardziej aktualnych w dniu rozpoczynania badania. Liczebność próby w poszczególnych warstwach próby ogólnopolskiej odpowiada proporcjom populacyjnym.

Próba ma charakter losowy – w wywiadach realizowanych przez telefon komórkowy respondentem jest osoba odbierająca telefon, zaś w nielicznych wywiadach prowadzonych przez telefon stacjonarny respondenci losowani są spośród członków gospodarstwa domowego.

Na skutek różnych czynników realizacyjnych struktura zrealizowanej próby odbiega od struktury populacji. Aby skompensować losowy charakter doboru próby stosuje się ważenie. Podstawę oszacowania struktury próby oraz jej ważenia stanowią aktualne dane demograficzne GUS dotyczące struktury ludności Polski.

Każdego miesiąca próba badania liczy 7000 osób w wieku 15-75 lat.

Radio Track

Harmonogram realizacji

Badanie Radio Track realizowane jest w trybie dziennym przez cały rok. Pozwala zapewnić wymagane liczebności próby w poszczególnych dniach tygodnia.

Do zrealizowania tego celu zastosowano specjalnie napisane oprogramowanie umożliwiające rozplanowanie próby na poszczególne dni tygodnia z uwzględnieniem kalendarza realizacji w danym miesiącu. Plan na kolejny dzień realizacji badania wyliczany jest na bieżąco z uwzględnieniem liczby danych dni tygodnia w miesiącu dostępnych dla realizacji badania i faktycznie dotychczas zrealizowanych wywiadów w danym dniu.

Radio Track

Kwestionariusz

Dla potrzeb realizacji projektu radiowego zostało napisane oprogramowanie pozwalające efektywnie zarządzać kwestionariuszem badania. Elektroniczny kwestionariusz CATI został przygotowany w taki sposób, aby podczas rozmowy na temat przebiegu dnia odtworzyć jak najdokładniej fakt słuchania radia towarzyszący czynnościom codziennym. W czasie wywiadu zadaniem ankietera jest ustalenie kolejnych form aktywności respondenta i zapisywanie tych informacji. Stanowi to kontekst zadawania pytań dotyczących słuchania poszczególnych stacji radiowych i dokładnego czasu ich słuchania. Osadzenie słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co wpływa na precyzję udzielanych odpowiedzi.

Wywiad, w trakcie którego ustalana jest słuchalność stacji radiowych przebiega w następujący sposób:

zaznaczenie nazw stacji spontanicznie wymienianych przez respondentów, w tym także pierwszej wymienionej (TOM),
odczytanie z listy właściwej dla miejsca zamieszkania respondenta nazw stacji radiowych nie wymienionych spontanicznie, zaznaczenie stacji znanych,
ustalenie listy stacji, których respondent słuchał w ciągu 7 dni poprzedzających badanie – pytanie jest wspomagane odczytywaniem przez ankietera nazw stacji wymienionych jako znane,
odtworzenie przebiegu dnia i miejsc przebywania w dniu poprzedzającym badanie. Ustalenie pór słuchania stacji radiowych i towarzyszących temu czynności.

Wywiad kończy się blokiem pytań dotyczących cech demograficznych i cech położenia społecznego respondentów.

Radio Track

Badane stacje

Badanie Radio Track obejmuje pomiarem polskie stacje radiowe aktualnie nadające w kraju na podstawie przyznanej koncesji. Lista stacji w badaniu jest aktualizowana co miesiąc, na podstawie informacji pochodzących z KRRiTV oraz przekazanych przez nadawców.

Stacje są podzielone na listy według obowiązującego do roku 1998 podziału administracyjnego obszaru kraju na 49 województw. Lista dla każdego z 49 województw obejmuje tylko te stacje, które mogą być odbierane w obszarze terytorialnym danego województwa. W przypadku każdego respondenta badanie obejmuje stacje należące do listy właściwej dla województwa zamieszkiwania danej osoby.

Nazwy stacji w badaniu są tożsame z koncesjonowanymi i wprowadzane na podstawie dokumentów z KRRiTV.

Radio Track

dzienniczek

Badanie Day After Recall jest uzupełnione panelem dzienniczkowym, którego wyniki są wykorzystane do konstrukcji matematycznego modelu służącego do tworzenia i oceny planów kampanii reklamowych planowanych w radio. Wielkość panelu została ustalona na 7000 w skali roku. Badanie jest realizowane dwa razy w roku – wiosną i jesienią – respondenci wypełniają samodzielnie 4-tygodniowy dzienniczek słuchania radia, część próby jest realizowana jako CAWI – respondenci wypełniają dzienniczek w internecie, pozostali wypełniają dzienniczki PAPI.

Model wykorzy­stuje proba­bi­listyczny zbiór danych – tworzony w oparciu o dwa źródła danych (DAR i dzienniczek)– w którym każdemu respondentowi przypisane jest prawdo­podo­bieństwo słuchania poszczególnych stacji. Model ten pozwala na konstrukcję i precyzyjną ewaluację planów mediowych obejmu­jących okresy dłuższe niż jeden tydzień. Moduł służący do planowania kampanii radiowych jest częścią udostępnianej wraz z danymi przeglądarki o nazwie Soft Report Explorer.

Kontakt

Anna Romaniuk
Client Director
Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR