Oprogramowanie

Oprogramowaniem służącym do analizy danych badania Radio Track jest Soft Report Explorer.

Soft Report Explorer jest powszechnie wykorzystywany nie tylko przez domy mediowe, które są odbiorcami badań mediów, także przez szerokie grono Klientów korzystających z badań Kantar Polska. Obecnie program SoftReport Explorer jest narzędziem do analiz danych radiowych, prasowych, TGI, danych pochodzących z badań internetowych, badań trackingowych (np.: Klienci Banków) oraz danych z wybranych badań konsumenckich. W plikach pomocy programu – poza standardową instrukcją obsługi – znajdą się informacje metodologiczne, tablice przedziałów ufności oraz definicje wykorzystywanych wskaźników..

Oprogramowanie Soft Report Explorer obsługujące badanie Radio Track pozwala na zdefiniowanie następujących typów raportów:

  • tablice jednowymiarowe – najprostszy typ analizy pozwalający zorientować się w podstawowej strukturze wyników (penetracja, określenie grupy celowej),
  • tablice dwuwymiarowe – pozwalają na zbadanie różnorodnych zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi,
  • porównanie grup celowych – raport pozwalający na zestawienie dwóch grup celowych i wykazanie różnic między nimi,
  • porównanie fal – raport służący do porównania wyników z poszczególnych miesięcy,
  • analizy słuchalności,
  • media-plan radiowy.

Dwa ostatnie typy raportów służą szczególnie do analizy danych z badania Radio Track.

Analizy słuchalności

Raport „Analizy słuchalności” jest skonstruowany w taki sposób, aby użytkownik samodzielnie mógł definiować typ wymaganej analizy. Możliwości są niemalże nieograniczone – od prostych rankingów stacji według dowolnego wskaźnika po analizy współsłuchalności w dowolnie zdefiniowanych grupach celowych czy porównanie struktury słuchaczy dowolnych stacji w dowolnych okresach czasu.

Kolejno wybierane są parametry raportu poczynając od określenia fali badania, grupy celowej, stacji radiowych, przedziałów czasowych, dni tygodnia, kanałów odbioru sygnału po zdefiniowanie wskaźników słuchalności. Użytkownik sam decyduje czy do wybranej analizy wybiera parametry zgrupowane czy rozgrupowane – dane mogą być prezentowane dla każdej fali oddzielnie lub dla grupy fal i analogicznie – dla stacji oddzielnie lub dla grupy stacji, dla kwadransów oddzielnie lub dla dowolnie skonfigurowanych przedziałów czasowych, itd. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby grup celowych, grup stacji, przedziałów czasowych. Każda stworzona grupa czy konfiguracja zmiennych może być zapisana i wykorzystywana do następnych raportów.

Grupę celową definiuje się przez wybór dowolnej jednej zmiennej bądź połączenie za pomocą operatorów logicznych (koniunkcja, dysjunkcja, alternatywa, alternatywa rozłączna) wielu zmiennych. Użytkownik ma także pełną swobodę łączenia i budowy własnych konfiguracji zmiennych, których rozkłady mają być przedmiotem analizy w danej grupie celowej. Obszerna lista wszystkich zmiennych objętych badaniem jest uporządkowana w hierarchicznej strukturze folderów.

Aby stworzyć raport należy przenieść zdefiniowane parametry do tabeli, gdzie dowolnie można je przemieszczać. Tabelę można sortować w pionie i poziomie po dowolnej kolumnie / dowolnym wierszu.

W zależności od typu raportu program oferuje wszystkie bądź niektóre typy wyników: procenty próby, procenty populacji, estymację na populację, istotności, średnie różnice, indeks.

Dostępna jest także prezentacja graficzna uzyskanych wyników (na przykład krzywa słuchalności dobowej).

Media-plan radiowy

Oprogramowanie Soft Report Explorer umożliwia obliczenie wskaźników efektywności planowanej w radio kampanii reklamowej.

Stworzenie media-planu zaczyna się od zdefiniowania fali badania (oddzielnie fali DAR i fali panelu dzienniczkowego, przy czym jako fala, w przypadku panelu, rozumie się skumulowane dane z dwóch kolejnych fal badania, np.: wiosna-jesień 2004), grupy celowej (zasada tworzenia grup jest analogiczna jak w analizach słuchalności), wyboru stacji radiowych, dni tygodnia i przedziałów czasowych optymalnych dla planowanej kampanii. Kolejnym krokiem jest zaimportowanie cennika stacji – użytkownik ma możliwość samodzielnego przygotowania i przechowywania w swoim archiwum biblioteki cenników.

Planowanie wejść kampanii odbywa się przy pomocy kalendarza, gdzie użytkownik zaznacza czas trwania kampanii. Oprogramowanie umożliwia zaplanowanie dowolnie długich kampanii. Kolejne wejścia są planowane w każdej stacji oddzielnie, w dowolnie zdefiniowanych przedziałach czasu (kwadrans, pół godziny, godzina, itp.) Po zdefiniowaniu liczby wejść program oblicza takie wskaźniki jak: AQH, GRP, Frequency, CPP, CPT i rozkład OTH. W tabeli znajdują się także informacje o liczbie spotów i wielkości próby. Szczegółowe wyniki są przedstawiane także dla każdej stacji i dla każdego wejścia oddzielnie.

Stworzenie media-planu zaczyna się od zdefiniowania fali badania (oddzielnie fali DAR i fali panelu dzienniczkowego, przy czym jako fala, w przypadku panelu, rozumie się skumulowane dane z dwóch kolejnych fal badania, np.: wiosna-jesień 2004), grupy celowej (zasada tworzenia grup jest analogiczna jak w analizach słuchalności), wyboru stacji radiowych, dni tygodnia i przedziałów czasowych optymalnych dla planowanej kampanii. Kolejnym krokiem jest zaimportowanie cennika stacji – użytkownik ma możliwość samodzielnego przygotowania i przechowywania w swoim archiwum biblioteki cenników.

Planowanie wejść kampanii odbywa się przy pomocy kalendarza, gdzie użytkownik zaznacza czas trwania kampanii. Oprogramowanie umożliwia zaplanowanie dowolnie długich kampanii. Kolejne wejścia są planowane w każdej stacji oddzielnie, w dowolnie zdefiniowanych przedziałach czasu (kwadrans, pół godziny, godzina, itp.) Po zdefiniowaniu liczby wejść program oblicza takie wskaźniki jak: AQH, GRP, Frequency, CPP, CPT i rozkład OTH. W tabeli znajdują się także informacje o liczbie spotów i wielkości próby. Szczegółowe wyniki są przedstawiane także dla każdej stacji i dla każdego wejścia oddzielnie.

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR