Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod[ad]kantar.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. umożliwienia Pani / Panu udziału w prowadzonym przez Administratora badaniu telefonicznym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji projektu badawczego w zakresie niezbędnym do realizacji badania respondentów;
  2. umożliwienia Pani / Panu zapisu do Klubu Kantar – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu rekrutacji do programu lojalnościowego umożliwiającego stały udział w badaniach przez respondentów;
  3. dokonania oceny działalności ankietera, który przeprowadzał z Panią / Panem badanie    telefoniczne, po przeprowadzeniu takiego badania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na weryfikacji sposobu przeprowadzania badań przez ankieterów współpracujących z Kantar Polska S.A.;
  4. wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  5. wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Kantar – podstawą prawną jest pewnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej;
  6. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec dalszego kontaktowania się z Panią / Panem na numer telefoniczny wykorzystany do nawiązania kontaktu, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisania Pani / Pana na prowadzoną przez Administratora Listę Robinsona, gwarantującą zastrzeżenie Pani / Pana numeru telefonu na liście osób nie wyrażających zgody na kontakt ze strony Kantar Polska S.A. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu listy kontaktów niezezwalających na nawiązanie kontaktu telefonicznego.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia przeprowadzenia badania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej Kantar. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu siecią kontrahentów w Grupie Kapitałowej.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Administratora poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym
 9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 10. W przypadku, w którym Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana oddanych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 12. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR